REACTIES OP MIJN BOEKEN:

Voor ogen verborgen. Gelijkenissen en hun geheimen. Karel Tuk. ISBN 90 578 68 571

Lucas code. Het Kennen van de Samenhang. Karel Tuk. ISBN 90.810655 1 3

 

De tekst van Lucas code staat ook op internet: die kan worden gedownload en geprint.

Ga daarvoor naar http://www.voor-ogen-verborgen.nl/

 

Reacties van lezers op Voor ogen verborgen

Recensies van Voor ogen verborgen

Reacties van lezers op Lucas code

Reactie van lezers op Voor ogen verborgen

EEN EIGEN MELODIE

Voor ogen verborgen laat zeggen dat we meer op de klanktaal van het oude spreken moeten gaan letten. Wat er nu staat is eerst gezegd op markten en pleinen, in muziek die we langzamerhand meer gaan horen. Vertellen is beelden oproepen die vrede of onheil kunnen oproepen.
De grondtoon van het heil ligt in de gelijkenissen van onze Heer opgeslagen. Het gaat erom welk register je open zet! Jouw register klinkt licht mystiek, warreling van uit het Oosten, beetje Europa en nog wat meer Midden Oosten. Zelfs getallen laat je een eigen melodie meespelen. Symfonie over de verlorenheid met een andante, een adagio en een andante non troppo. Hoe dan ook, een trio. Boek voor luisteraars, die niet alleen zweren bij Bach of Butehude, als je begrijpt wat ik bedoel.
Als je het kunt, zet dan nog eens een aantal gelijkenissen om tot klank?

 

EEN NIEUW VERSTAAN

Als predikant zeer vertrouwd met de teksten is het een verrassing, dank zij de toepassing van joods-hellenistische gedachten en beelden, tot een nieuw verstaan van de teksten te komen. Vooral voor lezers uit traditioneel kerkelijke kring kan het een verrassende ontdekking zijn en een brug vormen naar een meer eigentijds verstaan van de bijbelse boodschap.

 

WAARD OM HET VOOR DE TWEEDE KEER TE LEZEN

Ik heb ' Voor ogen verborgen' onlangs pas uitgelezen, voor de eerste keer - het was een tijd blijven liggen. Ik hoop het binnenkort voor de tweede keer te gaan lezen, want dat is het zeker waard.

 

EEN ZEER INSPIRERENDE BENADERING

Ik zou erop willen wijzen dat het academisch wereldje van theologen een gesloten bastion lijkt te vormen die vanuit een zelfbevruchtende onderling dialoog tot een "godsvrede" zijn geraakt. Terwijl ik bij jou heb ervaren dat je ontvankelijk en luisterend het Lucas evangelie hebt willen doorgeven aan je lezers. Dat is in wezen een niet-academische maar zeer inspirerende benadering geweest.

 

GENIE

Hoe meer men zich in de tekst verdiept van het Lucasevangelie, des te meer raakt men onder de indruk van het genie van de schrijver.

RUIMTE SCHEPPEND

Uw boek Voor ogen verborgen vind ik ruimtescheppend omdat het het korset of de dwangbuis wegneemt. Ik herken in wat u hebt opgeschreven wat ik zelf zovaak heb vermoed. Ik ben blij dat ik van mijn vermoedens bewust ben geworden. Mooi dat je groeit naar onafhankelijkheid, waardoor relaties worden verdiept. Ik was niet eerder zo met de getallen bezig geweest. Dankzij een goede uitleg is het begrijpelijk en verrassend. 
Ik geniet met volle teugen van de ruimte waarin ik kan en mag leven.Nogmaals hartelijk dank.

 

EEN AVOND BELEGGEN? 

Wat leuk dat u zo bezig bent met de gelijkenissen. Die numerieke methode spreekt me wel aan, als onderdeel van een bredere beschouwing. Geïsoleerd vind ik het te eenzijdig, maar samen met andere methoden om teksten te analyseren interesseert het me erg.
Ik zou het wel leuk vinden om een afspraak te maken om eens van je te horen wat je belangrijk vindt. Een avond beleggen lijkt me zeer wel mogelijk trouwens. Er zijn hier veel mensen die interesse hebben in allerlei vormen van bijbeluitleg. Dus als je eens tijd en gelegenheid hebt?

Inmiddels zijn er door deze PKN-wijkgemeente twee avonden vastgelegd waarop ik een inleiding zal houden met ruim gelegenheid voor gesprek.

 

DE ONTDEKKING VAN EEN NIEUW EVANGELIE VAN LUCAS 

In de christelijke kerk- en uitlegtraditie worden de gelijkenissen in het bijbelboek Lucas apart uitgelegd, dus als op zichzelf staand. Echter, deze gelijkenissen zouden volgens Karel als een samenhangende reeks moeten worden benaderd. In zijn boeken Voor ogen verborgen en Lucas code heeft hij zijn bevindingen vastgelegd. De kern daarvan is dat elke gelijkenis uit het Lucas evangelie een bepaalde fase van de geestelijke ontwikkeling van de mens vertegenwoordigt. Aanvankelijk wordt de in zichzelf verdeelde mens getekend. Gaandeweg wordt meer eenheid bereikt door het vele achter te laten. Aan het einde wordt een innerlijk onverdeelde mens gerealiseerd.

Deze uitleg spreekt mij aan.

In het boekje Lucas code dat Karel t.g.v. zijn 70-e verjaardag heeft uitgegeven, heeft hij een heldere samenvatting gegeven van de literaire technieken die gebruikt zijn bij de compositie van dit gedeelte uit het bijbelboek Lucas. Naar mijn mening zijn de ontdekkingen van Karel, zoals hij die verder ook beschreven heeft in zijn boek Voor ogen verborgen, niet minder interessant en inspirerend dan de ontdekking van het Judasevangelie, het Thomasevangelie en de Dode Zee rollen. De ontdekkingen van de samenhangende reeks gelijkenissen brengen als het ware een geheel nieuwe tekst van Lucas aan het licht!

Het lezen van deze boeken wil ik van harte aanbevelen.

 

Recensie van de Nederlandse Bibliotheek Dienst

Een uniek boek

Tuk leest de gelijkenissen in het evangelie naar Lucas niet als Westers ethisch - godsdienstige lessen, maar als Joodse geschriften, wat tot verrassende resultaten leidt.
Ze blijken de mens te bepalen bij zijn spirituele Zelf. Wil je ze echt begrijpen, dan moet je ze, zo laat Tuk zien, lezen als een samenhangende reeks met spirituele betekenis, en niet als op zichzelf staande verhalen zoals men pleegt te doen. Zij zijn niet onmiddellijk te verstaan, Ze doen een beroep op onze creatieve vermogens.


Tuk toont overtuigend aan dat ze wortelen in de Joodse mystiek zoals die later vorm kreeg in de Kabbala met haar getallenmystiek. Het gaat om een boodschap die het verstand te boven gaat en die alleen in verhullende taal kan worden gevat en alleen zoekend worden gevonden. Daarom kan over Gods Koninkrijk, dat in ons is, slechts in gelijkenissen worden gesproken.
Tuk schenkt in dit unieke boek de zoekende mens middelen om tot een nieuw verstaan van Jezus en diens boodschap te komen.

Recensie door Dr. F. F. van Haeften op www.bol.com.

Nieuwe perspectieven

Voor ogen verborgen is de neerslag van een nauwgezette zoektocht naar 
de betekenissen achter een serie gelijkenissen in het Lucasevangelie. De schrijver komt langs een consistent toegepaste kritische methode tot een esoterische uitleg van een serie samenhangende gelijkenissen in Lucas 14-16. Hij heeft behoedzaam en met groot respect de tekst geanalyseerd en onderwerp gemaakt van een boeiend betoog.
Het belang van dit boek is gelegen in het openen van perspectieven die door de op exoterie gerichte theologie door de eeuwen heen zijn geblokkeerd.
'Voor ogen verborgen' is actueel nu in dit tijdsgewricht een omslag plaatsvindt in de spirituele beleving van religie.
Ik verwacht dat dit boek opzien zal baren en velen de ogen zal openen.

 

Reactie van lezers op Lucas code 

 

HERORIËNTATIE

Het is heel bijzonder dat je je 70ste verjaardag viert met een cadeau aan zo velen. Heel hartelijk bedankt.
Het is héél belangwekkend en vraagt wel een grondige heroriëntatie. Ik doe mijn best.
Tot nu toe heb ik niet de indruk dat het, wat ik noemen zal "de heilsoriëntatie totaal verandert". Het voegt er misschien iets aan toe.Ik ken de spanning en de vreugde van de nieuwe ontdekking.

 

ZEER DE MOEITE WAARD

Wat een geweldig leuk idee om iedereen uit onze kring een door jou zelf geschreven boekje te schenken. Ik ben er meteen in begonnen en ik ervaar het als zeer de moeite waard. Ik zal het vast veel en goed gebruiken.
Ik ga nog steeds regelmatig in kerkdiensten voor en maak steeds een nieuwe liturgie en uitleg. En er is een soort "preekclub", waar ik nu al jaren aan meedoe en waar we ons voorbereiden. En ik durf het haast niet te vragen: heb je nog wat exemplaren over? Ik zal ze met vreugde aan de deelnemers van onze preekclub geven. 
Na telefonisch overleg: zeven boekjes verstuurd.

 

HEEL INTERESSANT

U hebt mij zeer verrast met het boekje Lucas code van uw hand.Vanzelfsprekend zal ik uw boekje aandachtig lezen. 
Bij een eerste indruk lijkt mij uw benadering een heel interessante, de echter wel de nodige kennis vooronderstelt.Ik moet u melden dat ik vertrouwd ben met de klassieke uitleg van het Lucas evangelie maar niet met een andere zienswijze. Wel heeft deze materie mijn grote belangstelling.
Dank u wel voor de moeite die u zich getroost hebt.

WAT U ONTDEKT HEBT, KLOPT

Met stijgende verbazing heb ik uw boekje gelezen. Aanvankelijk dacht ik dat deze hypothese te mooi was om waar te zijn, maar al lezend werd mij duidelijk dat het inderdaad klopt wat u ontdekt hebt.
Ik beloofde u dat ik eventueel kritiek zou leveren, maar ik ben eigenlijk kritiekloos. 

 

ZO’N IMPULS

Bedankt voor het boekje! Ik heb de bijbel er weer bij gepakt; je geeft zo’n impuls…

 

EEN WATERMERK IN DE TEKSTEN

U was zo vriendelijk, mij uw boekje over Lucas toe te sturen. Ik heb me erin verdiept, met stijgend respect.
Uw werkwijze past in een tijd waarin kwantificeren allerwegen gepraktiseerd wordt. Bach wordt zo geanalyseerd en Labuschagne ging u voor met zijn Deuteronomium-commentaar.

U hebt tal van jaren aan een bescheiden boekje gewerkt. Het is met groot geduld uitgebouwd; het is onder uw handen gegroeid. Het moet een spannend en inspirerend proces geweest zijn. Nu ligt het er, kort en bondig, maar de spanning is er af. De resultaten wegen niet op tegen de wordingsgeschiedenis. De getallen kunnen hun boeiende geheim niet geleidelijk voor de lezer ontvouwen, zoals ze het voor de worstelende, zoekende en gedreven ontdekkingreiziger gedaan hebben. Het consumeren van de verrassende vruchten kan het boeiende vindingsproces helaas niet vervangen. 

De verborgen majesteit van JHWH als een watermerk in de teksten! Een diepzinnig aspect van het bijbelse discours… ; een fascinerende gedachte. Een originele samenvatting van de bijbelse theologie.
Ik dank u er hartelijk voor dat u mij en anderen deelgenoot maakt van uw ontdekkingsreis, die u zeker zult blijven voortzetten en met voldoening en vreugde, mag ik hopen.

 

UIT EEN KERKENRAADSVERGADERING

Onlangs heeft u mij het boekje betreffende de Lucas code toegezonden. 
Dit is op de afgelopen kerkenraadsvergadering behandeld; wij zouden hier wat meer aandacht aan willen schenken.
Mijn vraag aan u is of u nog 3 boekjes aan mij toe zou willen zenden. Ook zou ik van u willen weten of het boekje Voor ogen verborgen nog verkrijgbaar is.

 

CHRISTELIJKE WEBSITES

Ik ben zeer geïnteresseerd in getallensymboliek/gematria in de Bijbel.Mag ik uw artikel ook inbrengen op twee christelijke websites? Ik vind het belangrijk dat dit wordt behandeld.

ZEER VERWONDERD

Over de getallen ben ik zeer verwonderd. Mijn complimenten dat je ze hebt gevonden.

 

NIET GEDACHT

Wat een verrassing; die toezending van Lucas code. Hartelijk dank.
Ik had niet gedacht dat Lucas - naar ik meende een Griek, een arts bij Paulus - van de kabbala zou weten.

 

ONGELOFELIJKE COMPOSITIEKUNST

Ik wil u bedanken voor het aardige eigen verjaardaggeschenk. Het is niet iedereen gegeven om voor zichzelf zo'n mooi geschenk te produceren. Van harte gefeliciteerd met uw 70ste en met de verschijning van het boekje. U hebt er zelf ongetwijfeld veel plezier aan beleefd, maar ik hoop dat ook anderen er veel aan zullen hebben om bewust te worden van de ongelofelijke bijbelse compositiekunst. Verder hoop ik dat wij eens een doorbraak onder bijbelgeleerden zullen meemaken. Die lopen nog steeds achter.

 

FILOSOFIELESSEN

Interessant, wat je tegenkomt met jouw uitpluizen van de combinatie van Evangelie, Numerologie en Kabbala. Ik heb het direct gelezen en ben van plan om over enige tijd jouw boek als uitgangspunt te nemen voor een of meer filosofielessen in een groepje, waarmee ik nu al jaren bezig ben. 

 

 bijgewerkt: 22  februari 2011

 

(Terug) naar Voor Ogen Verborgen